ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Novela zákona

Sektor družstevních záložen prochází zásadními změnami v oblasti legislativy. V prosinci 2014 byla schválena novela Zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, která ovlivňuje činnost celého sektoru záložen, a tedy i MPU. Některé změny, které novela přináší, jsou pro MPU přínosné, nebo se jimi již řídí. Přirozeným řešením některých změn v zákonu je transformace záložny na banku, což je dlouhodobým strategickým cílem MPU.  

Informace k podmínkám spoření po 1. 7. 2015

V prosinci 2014 byla schválena novela Zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, která má vliv na podmínky spoření u družstevních záložen po 1. 7. 2015.

Novela zákona obsahuje několik změn, z nichž jen některé se přímo dotýkají členů MPU.

  • Pozitivní změnou v zákoně je zjednodušení vkládání dalších členských vkladů (DČV). Vklad DČV nemusí již schvalovat členská schůze a DČV může být pouze celočíselným násobkem základního členského vkladu.
  •  Aktuálně významnější změna, která se přímo dotýká členů MPU, je ustanovení „1:10“ platné od 1. 7. 2015. 

Ustanovení „1:10“

Pro člena to znamená, že u MPU bude mít prostředky uložené na vkladových účtech úročené pouze do výše 10násobku součtu aktuální hodnoty základního a DČV. Zůstatky nad tento 10násobek nebudou úročeny. Ustanovení „1:10“ se nevztahuje na vkladové účty založené do 30. 6. 2015, pokud nedojde k prodloužení splatnosti vkladů nebo ke zvýšení souhrnu zůstatků těchto vkladových účtů klienta oproti jejich zůstatku k 30. 6. 2015 (tzv. přívklad nad souhrn). Při posuzování, zda došlo po 1. 7. 2015 ke zvýšení nad souhrn se nepřihlíží k připisovaným úrokům.

Přívklad nad souhrn - přívklad, který způsobí, že dojde ke zvýšení souhrnu zůstatku na účtech klienta ve starém režimu oproti zůstatku ke dni 30. 6. 2015.

Příklad:

Klient má u MPU uloženo 400 000 Kč jen na jednom jediném účtu, který je založen před 30. 6. 2015 a základní členský vklad ve výši 1 000 Kč. Pokud klient neprovede přívklad nad souhrn (ostatní případy jsou uvedeny dále) bude celý zůstatek na účtu i nadále úročen.

Pokud se klient rozhodne provést přívklad ve výši 100.000,- Kč a investici do DČV nerealizovat, bude mít na účtu úročeno jen 10 000 Kč a 490 000 nebude úročeno. Pro doplnění uvádíme, že pokud by měl klient vícero vkladových účtů, pro zachování úročení všech vkladových účtů založených do 30. 6. 2015 by musel vložit další částku DČV (tak aby souhrn zůstatků jeho vkladových účtů představoval maximálně 10násobek jím držených ZČV a DČV).

Pokud bude chtít klient po 1. 7. 2015 provést přívklad např. v částce 100 000 Kč na stávající účet, bude pro klienta nejvýhodnější investovat do DČV 49 000 Kč a tím si zajistit úročení celého zůstatku účtu.

Nebo může klient místo tohoto přívkladu realizovat vklad na nový vkladový účet a při investici 9 000 Kč do DČV mu bude úročen celý zůstatek na novém účtu. Úročení u stávajícího účtu s vkladem 400 000 Kč zůstane bez změny. Pro doplnění uvádíme, že při této možnosti v případě, že by měl klient další vkladové účty založené do 30. 6. 2015, zůstává úročení všech těchto vkladových účtů zachováno bez potřeby vložení částky do DČV. 

Zachování výjimečných podmínek spoření

  • Všechny vkladové účty založené do 30. 6. 2015 jsou automaticky nastaveny tak, že není možné na ně vkládat nebo zasílat další peněžní prostředky. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit, například pokud má klient další členské vklady v dostatečné výši a může i nadále provádět přívklady na účty.
  • Pokud klient již po 1. 7. 2015 tuto změnu na některém svém vkladovém účtu založeném před 30. 6. 2015 provedl a klient tak již může na účet přívklady činit, doporučujeme klientům kontaktovat svého bankéře a ověřit si, zda i změnou výkladu Novely a tedy i změnou promítnutou do nových VOP účinných od 5. 4. 2016 nedošlo pro odlišný způsob změny režimu vkladů ze starého na nový ke změně úročení vkladů klienta.
  • Korunové i devizové běžné účty MPU nejsou úročeny. 

Další členský vklad

Každý člen družstva vlastní základní členský vklad ve výši 1 000 Kč. Nad rámec tohoto vkladu může investovat i do dalšího členského vkladu (DČV). Vyšší DČV znamená větší podíl na zisku, vyšší majetkovou účet v družstvu a také více hlasů na osobu při hlasování na členské schůzi. DČV je navíc spojeno s dalšími atraktivními výhodami, jako je například úrokové zvýhodnění na vybraném vkladovém účtu. Vložením DČV zvýší klient také celkovou úročenou částku u MPU v případě zájmu o navýšení vkladů u MPU po 1. 7. 2015. Členské vklady nejsou oproti vkladům na vkladových a běžných účtech klientů pojištěny v rámci zákonného pojištění vkladů klientů u bank a spořitelních družtvech. 

Nejčastější otázky

Otázky k situaci po 1. 7. 2015

Na účet se mi připisují úroky, to je také považováno za přívklad?
Ne, pokud jsou úroky připisovány na stejný účet, ze kterého jsou počítány, nebudou mít na úročení žádný vliv. Stejně tak nebude mít vliv převod úroků z účtu klienta ve starém režimu na jiný účet téhož klienta ve starém režimu.

Jak zamezím přívkladům jiných osob na vkladový účet?
Všechny vkladové účty založené do 30. 6. 2015 jsou automaticky nastaveny tak, že není možné na ně vkládat nebo zasílat další peněžní prostředky. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit, například pokud má klient další členské vklady v dostatečné výši a může i nadále provádět přívklady na účty.

Pokud klient již po 1. 7. 2015 tuto změnu na některém svém vkladovém účtu založeném před 30. 6. 2015 provedl a nyní tak již mohou být na účet přívklady činěny, doporučujeme klientům kontaktovat svého bankéře a ověřit si, zda i změnou výkladu Novely a tedy i změnou promítnutou do nových VOP účinných od 5. 4. 2016 nedošlo pro odlišný způsob změny režimu vkladů ze starého na nový ke změně úročení vkladů klienta.

Můžu si z vkladových účtů vybírat? V hotovosti nebo posílat platební příkazy?
Ano, výběry z účtu v hotovosti i převody z účtu nejsou nijak omezeny a nezpůsobí žádné změny v úročení po 1. 7. 2015.

Co se stane, když na svůj vkladový účet u MPU založený po 1. 7. 2015 peněžní prostředky přiložím nebo zašlu bezhotovostním převodem/případně je na ně zašle někdo jiný?
Při hotovostním i bezhotovostním vkladu na vkladový účet, kdy dojde ke zvýšení souhrnu zůstatku na účtech klienta ve starém režimu oproti zůstatku ke dni 30. 6. 2015, budou změněny podmínky úročení na všech účtech klienta založených do 30. 6. 2015 (účty se změní na nový režim a uplatní se na ně tzv. pravidlo 1:10). Z tohoto důvodu je klientům doporučeno nastavení zamezení připisování nových vkladů na účty založené do 30. 6. 2015.

Mám na účtu nastavenou výpověď vkladu (výběr na pobočce), ale nevyužiju ji. Změní se podmínky účtu?
Ne, zadáním výpovědi vkladu a jejím nevyužitím se podmínky účtu nezmění.

Mám u MPU devizový vkladový účet, bude mít na úročení zůstatku vliv pohyb kurzu?
Devizových účtů založených do 30. 6. 2015, u nichž nedojde ke změně režimu vkladu ze starého na nový v důsledku přívkladu nad souhrn na některý z účtů klienta nebo změně splatnosti těchto vkladů, se pohyb kurzů nebude týkat. Tzn., že v případě oslabení kurzu koruny a tedy zvýšení přepočteného vkladu v CZK, se i nadále bude úročit celý zůstatek na účtu. U devizových účtů, které budou založeny po 1. 7. 2015, může být přepočtený zůstatek v CZK ovlivněn pohybem kurzu cizí měny. Doporučujeme proto v případě nových devizových účtů investovat do Dalších členských vkladů a tím si zajistit prostor pro pohyb kurzu.

Pokud se rozhodnu investovat do dalších členských vkladů, jak mám postupovat?
Stačí, pokud zkontaktujete svého bankéře a ten Vám vše vysvětlí. Další členský vklad je investicí do kapitálu MPU, nejedná se o produkt. Od schválení změny Stanov členskou schůzí dne 23. 2. 2015 není nutné vklad DČV schvalovat členskou schůzí a výše DČV může být v násobcích základního členského vkladu.

Jaké výhody přináší Další členské vklady?
DČV je spojeno s řadou výhod. Vyšší DČV znamená větší podíl na zisku, vyšší majetkovou účast v družstvu a také více hlasů na osoby při hlasování na členské schůzi. Vložením DČV zvýšíte celkovou úročenou částku u MPU v případě přívkladů na vkladové účty. DČV je zpravidla spojeno také s atraktivním úrokovým zvýhodněním na vybraném účtu. DČV nejsou pojištěny.

Budete přijímat nové klienty po 1. 7. 2015?
Ano, poskytování vkladových produktů nebude novým klientům nijak omezeno. Nebo bude úročen jen desetinásobek základního členského vkladu (10 000 Kč).

Jsou v zákonu o spořitelních a úvěrních družstvech ještě nějaké další změny, které budou platné později?
Ano, od 1. 1. 2018 budou účinná další ustanovení, která díky předpokládané transformaci MPU na banku, by se neměla MPU již dotýkat. Ustanovení platná od 1. 1. 2018 se týkají omezení výše poskytnutého úvěru v maximální hodnotě 30 mil. Kč, omezení výše bilanční sumy, která nesmí překročit 5 miliard Kč, a také minimální výše základního členského vkladu v hodnotě 1 000 Kč. Minimální výši základního členského vkladu MPU již splňuje.Změny po 1. 1. 2018 se týkají i vkladů klienta, které budou i k 1. 1. 2018 stále ve starém režimu (tj. nedošlo u nich k přívkladu nad souhrn ani k přívkladu) – ty se dostanou do stejného režimu jako nové vklady (úročení omezené jen na desetinásobek ZČV+DČV), s výjimkou případů, kdy  ZČV+DČV člena bude vyšší než 20 000 Kč.

Doplňujeme, že v případě úspěšného získání bankovní licence se tyto změny již týkat nebudou, a to dnem zápisu přeměny MPU do obchodního rejstříku, tj. obratem po získání bankovní licence, neboť regulace družstevních záložen, tj. celý zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, platí pouze pro záložny a nikoli již pro banky.

© 2019 MPU banka a.s., se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835