ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Ukončení členství v MPU

Jak postupovat při ukončení členství v MPU?

Ukončení členství v MPU

Pro ukončení členství při osobní návštěvě na pobočce je možno využít všechny možnosti uvedené v Ustanovení Stanov části II. Čl. 6.odstavec 2.
Pro korespondenční ukončení členství je využito pouze ustanovení Stanov části II. Čl. 6.odstavec 2. písmeno a), tedy písemná Dohoda mezi MPU a klientem.

Co budete potřebovat?

 • Jeden platný identifikační průkaz (nejčastěji občanský průkaz nebo pas)

 • Znát své jedinečné číslo člena MPU (najdete jej na smluvních dokumentech k využívanému produktu MPU, nebo na Vaší členské přihlášce - tzv. Registraci klienta)

 • Vyplněné příslušné formuláře – viz níže (při rušení členství v MPU korespondenční cestou)

Postup při ukončení členství v MPU (Dohoda o zániku členství):

Důležité upozornění:

 1. Před odesláním této Dohody prosíme o vyplnění Žádosti o zrušení všech Vašich účtů, vedených v MPU.

 2. MPU nebude akceptovat dokumenty, které budou vyplněny nečitelně a bude v nich přepisováno či škrtáno 

Vyplnění „Oznámení způsobu výplaty vypořádacího podílu

Formulář „Oznámení způsobu výplaty vypořádacího podílu“ slouží MPU jako podklad pro splnění zákonné povinnosti družstevní záložny vyplatit klientovi tzv: „vypořádací podíl“. Vypořádací podíl obdržíte ve lhůtě do 3 měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky MPU členskou schůzí za účetní období, v němž jste ukončil(a) své členství. (viz text v dokumentu „Oznámení způsobu výplaty vypořádacího podílu“).

 1. Z této webové stránky si stáhněte přiložený formulář „Oznámení způsobu výplaty vypořádacího podílu“ (dále jen „Oznámení“)

 2. Formulář si 2x vytiskněte

 3. Do obou formulářů doplňte požadované údaje do příslušných polí

 4. Vyberte způsob výplaty vypořádacího podílu (osobně na pobočce MPU/převodem na účet) – nehodící se nabídku škrtněte

 5. Pokud vyberete převod na účet, doplňte číslo účtu, kam chcete převést vypořádací podíl (formát účtu: „předčíslí účtu – číslo účtu / kód banky“)

 6. Vlevo dole doplňte místo a datum, kdy oznámení vyplňujete

 7. Oba formuláře Oznámení podepište, přičemž podpis na jednom formuláři  je nutné úředně ověřit (bez úředního ověření podpisu nebude Oznámení platné a MPU ho nebude moci přijmout.)

Vyplnění „Dohody o zániku členství“:

 1. Z této webové stránky si stáhněte přiložený formulář „Dohoda o zániku členství“ (dále jen „Dohoda“)

 2. Formulář si 2x vytiskněte

 3. Do obou formulářů doplňte požadované údaje do příslušných polí

 4. Na spodní části Dohody vyplňte místo a datum, kdy Dohodu vyplňujete

 5. Oba formuláře Dohody podepište, přičemž podpis na jednom formuláři je nutné úředně ověřit (bez úředního ověření podpisu nebude Dohoda platná a MPU ji nebude moci přijmout)

 6. Po podpisu vložte všechny podklady do obálky a odešlete na adresu pobočky, kde je Vaše členství vedeno:

ZLÍN:
Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
třída Tomáše Bati 2132
760 01 Zlín

PRAHA:
Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
Senovážné náměstí 1375/19,
110 00 Praha 1

© 2019 MPU banka a.s., se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835