ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Slovníček pojmů

Vážení klienti, na této stránce vám přinášíme užitečné informace  a výklad  vybraných pojmů ze světa osobních financí. Pokud máte další zajímavé náměty nebo dotazy - napište nám ►

 

A

Anonymní údaj – údaj, který, buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování, nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů.
Aval – převzetí ručení za výstavce podpisem na směnce.
Auditor – nezávislá, kvalifikovaná osoba, která vyjádří názor na věrohodnost účetních výkazů zveřejněných vedením účetní jednotky. Auditor ověřuje, zda údaje v účetních výkazech věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření společnosti v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy.

B

Bankovní spojení – jednoznačné určení účtu klienta. Pro tuzemský platební styk je tvořeno číslem účtu klienta a identifikačním kódem finanční instituce stanoveným ČNB.
Bankovní tajemství – všechny bankovní obchody, peněžní služby, stavy na účtech a depozitech klientů MPU. Za součást bankovního tajemství se považují rovněž tyto údaje získané z mezibankovního systému jiné banky (§38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách).
Benchmark - srovnávací hladina pro určitou hodnotu či výkon.
Bezhotovostní operace – operace uskutečněná bez použití fyzických peněz (hotovosti) prostřednictvím bankovních převodů a dalších účetních operací.
Běžný účet – účet MPU, na kterém má klient uloženy peníze, které si může kdykoli vybrat nebo vložit další (v souladu s uzavřenými podmínkami s MPU). Vklady a výběry peněžních prostředků z běžného účtu lze uskutečnit různými způsoby, např. v hotovosti, bezhotovostním převodem z oněch účtů na jiné účty nebo výběrem platební kartou.
Blankosměnka – neúplná listina, která je vědomě (na základě ujednání) vystavena v neúplné podobě se záměrem, aby později byla doplněna osobou odlišnou od výstavce listiny.
Bonita – jde o ohodnocení dlužníka dle vnitřního bodového systému

C

 

D

Deviza – bezhotovostní platební prostředek vyjádřený v cizí měně.
Disponent – osoba, kterou majitel účtu zmocnil v podpisovém vzoru k disponování s finančními prostředky na účtu.
Disponibilní zůstatek – peníze, které má klient v daném okamžiku k dispozici. Jde o kladný zůstatek na účtu, může být navýšen o výši povoleného debetu nebo snížen o blokace na účtu.
Dispozice s finančními prostředky na účtu - příkaz klienta v dohodnuté formě nařizující MPU prove-dení operace na účtu.
Doba splatnosti úvěru - předem dohodnutá doba, ve které dojde ke splacení úvěru.
Dokumentární akreditiv - závazek MPU, že na žádost klienta proplatí třetí osobě určité plnění, jestliže tato osoba splní předem stanovené podmínky.
Dokumentární inkaso - příkaz prodávajícího (např. dodavatele či vývozce) MPU, aby pro něj vyinkasovala u třetí osoby určitou peněžní částku nebo jiné plnění proti předání stanovených dokumentů.
Dohled nad družstevními záložnami - dohled České národní banky nad jednotlivými činnostmi druž-stevních záložen. Zjišťuje dodržování platných zákonných předpisů.
Domicil – místo, kde má být směnka proplacena.

F

Factoring - smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek MPU, které vznikly dodavateli v důsledku poskytnutí nezajištěného dodavatelského úvěru.
Finanční arbitr - mimosoudní orgán řešení sporů, který rozhoduje spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi.
Fixní úroková sazba  úroková sazba, stanovená pevně na celou dobu splatnosti úvěru nebo jiného produktu, nebo na dohodnuté fixační období.

I

Indosament - práva a závazky ze směnky lze převádět indosamentem (neboli rubopisem), který je upraven zákonem. Indosament je zaznamenán obvykle na rubu směnky nebo na jejím přívěsku.
Inkasní způsob placení – inkasní způsob placení je často využíván pro pravidelné úhrady, např. za elektřinu, plyn apod., musí být však mezi plátcem a příjemcem předem dohodnut. Klient (plátce) udělí MPU souhlas s tím, že jeho účet může být inkasován. Klient, pro kterého jsou platby určeny (příjemce), pak dává MPU pokyn ke zprostředkování platby z účtu plátce na svůj účet.

J

Jistina - peněžní částka, ze které je počítán úrok.

K

Kapitálová přiměřenost - Charakterizuje riziko neadekvátnosti kapitálu finanční instituce vzhledem k podstupovaným rizikům. Současné předpisy ČNB a BIS definují kapitálovou přiměřenost jako poměr kapitálu a rizikově vážených aktiv.
Klient – fyzická nebo právnická osoba
• které MPU poskytuje své služby na smluvním základě - ve vztahu k jednotlivým vnitřním předpisům majitel běžného účtu, vkladatel apod.
• která jedná s MPU o uzavření smluvního vztahu,
• jejímž jménem anebo na jejíž účet jedná osoba, které MPU poskytuje své služby na smluvním základě,
• jejímž jménem anebo na jejíž účet jedná osoba, která jedná s MPU o uzavření smluvního vztahu,
• která je oprávněna k nakládání s prostředky na účtu osoby, které MPU poskytuje služby na smluvním základě.
Konfirmační dopis – odsouhlasení zůstatku prostředků na účtu k 31.12. kalendářního roku.
Kreditní zůstatek – kladný zůstatek na účtu.

L

 Likvidita družstevní záložny - Schopnost družstevní záložny dostát v každém okamžiku svým splat-ným závazkům v požadované struktuře, především schopnost vyplatit vklady klientů.

N

Na vrub – zkratka uváděná na výpisech z účtu označující položku, která je naúčtována na vrub účtu klienta, tzn. snižuje zůstatek účtu (platba z účtu).

O

Ochranná doba – smluvená doba, která počíná první den po uplynutí výpovědní lhůty a je v ní umož-něno klientovi nakládat s vkladem.
Osobní údaj – jakýkoliv údaj týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit jeho identitu. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Za osobní údaj jsou považovány: jméno, příjmení, adresa subjektu údajů a dále všechny údaje, k nim přiřazené, např. číslo telefonu nebo faxu, elektronická adresa, výše příjmů, rodinný stav, číslo účtu, počet dětí, záliby klienta apod.

P

p.a. – úroková sazba, vypočítaná v procentech pro období jednoho roku.
p.d. – úroková sazba vypočítaná v procentech pro úrokové období jeden den.
PIN – osobní identifikační číslo pro autorizaci transakcí.
Platební karta – prostředek bezhotovostního platebního styku. 
Podpisový vzor – slouží MPU k porovnávání podpisů majitele účtu a stanovujících dispozice s účtem s podpisovými vzory vedenými MPU a tím i prověření oprávnění disponovat s účtem v rozsahu stano-veném všeobecnými podmínkami.
Pohyblivá úroková sazba – úroková sazba, která není stanovena pevně pro celé období.
Povinné pojištění vkladů - U Garančního systému finančního trhu (Fondu pojištění vkladů) jsou pojištěny veškeré pohledávky z vkladů u MPU včetně úroků vedených v české nebo cizí měně do 100 % výše ekvivalentu 100 000 EUR, evidované jako kreditní zůstatky na účtech i vkladních knížkách, pokud vklad splňuje tyto požadavky na identifikaci vkladatele:
 a) u fyzických osob je vklad veden na jméno, příjmení, adresu a datum narození nebo rodné číslo vkladatele, popřípadě identifikační číslo;
 b) u právnických osob je vklad veden na obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo a u tuzemských právnických osob též identifikační číslo.
Prioritní platba – umožňuje okamžité zpracování platby klienta bez ohledu na zadané datum.
Progresivní úroková sazba – cena půjčených či uložených peněz, obvykle vyjádřená v procentech za rok, rostoucí v závislosti na částce nebo délce výpovědní lhůty.
Předčasný výběr vkladu – výběr ze spořícího účtu před uplynutím výpovědní lhůty, a také výběr bez podání výpovědi.
Přeshraniční převod – převod peněžních prostředků z jednoho členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor do jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor v domácí měně kteréhokoliv členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor až do výše protihodnoty 50 000 eur (protihodnota se přepočte podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Evropskou centrální bankou ke dni účinnosti příkazu k převodu).
Příkaz k inkasu – pokyn příjemce, aby finanční instituce zprostředkovala převod peněz z účtu plátce na jeho účet. Klient plátce musí MPU výslovně zmocnit k provádění plateb formou inkasa ve prospěch účtu příjemce v tomto zmocnění uvedeného.
Příkaz k úhradě – pokyn klienta MPU, aby na vrub jeho účtu provedla určitou platbu ve prospěch účtu třetí osoby – příjemce platby.

R

RPSN – roční procentní sazba nákladů - je úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit MPU vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky z období jednoho roku.
ROA - rentabilita aktiv
ROE - rentabilita vlastního kapitálu 

S

SIPO – Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva.
Směnka cizí – je krátkodobý cenný papír, ve kterém výstavce přikazuje dlužníkovi (směnečníkovi) zaplatit konkrétní částku ve prospěch třetí osoby (remitenta). Výstavce směnky cizí sám přímý závazek nepřejímá, není přímým dlužníkem ze směnky. Směnečník, kterému je adresován příkaz k zaplacení, se stává přímým dlužníkem až poté, kdy směnku přijme, neboli akceptuje.
Směnka vlastní – představuje bezpodmínečný slib výstavce směnky zaplatit určitou peněžitou sumu. Přímým dlužníkem ze směnky vlastní je sám výstavce.
Splátkový kalendář –přehled v němž je uvedena přesná výše a datum splatnosti každé splátky úvěru.
Splatnost – datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně.

T

Trvalý příkaz k úhradě - pokyn klienta MPU, aby na vrub jeho účtu provedla platbu v určitém pravi-delném termínu, na stejnou peněžní částku, ve prospěch stejného účtu třetí osoby – příjemce platby.

Ú

Úrok – je peněžitá odměna za půjčení peněz.
Úroková sazba – cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok. Konkrétní výše této ceny (sazby) souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny či uloženy, a také s částkou.
Úvěr – objem finančních prostředků, které MPU poskytne dlužníkovi.

V

Valuta – vyjadřuje hotovostní peníze v cizí měně.
Ve prospěch – zkratka uváděná na výpisech z účtu označující položku, naúčtovanou ve prospěch účtu klienta, tj. zvyšuje zůstatek účtu (např. vklad, příchozí platba).
Vinkulace – vázanost výběru vkladu na skutečnost, o níž je jisté, že nastane, ve prospěch třetí osoby nebo heslem.
Vkladový účet – účet, který slouží k ukládání peněz klienta na určitou dobu za předem dohodnutou úrokovou sazbu nebo za progresivní sazbu.
Všeobecné podmínky – všeobecné podmínky pro vedení účtů MPU upravují práva a povinnosti smluvních stran, stanovují podmínky a náležitosti při zřízení, vedení a zániku účtu nebo dalších služeb a produktů poskytovaných MPU.
Výpovědní doba vkladu – smluvně sjednané časové období, po jehož uplynutí může klient nakládat s vkladem.
Výpis z účtu – dokument, který potvrzuje pohyby a zůstatek na účtu klienta. MPU jej vystavuje a klientovi předává (osobně, poštou příp. jiným dohodnutým způsobem) v pravidelných intervalech dle volby klienta.

Z

Zůstatek na účtu – částka, která je v určitém okamžiku evidována jako stav na účtu klienta.
Zúčtovací centrum ČNB - ČNB vede každému přímému účastníkovi pro účely vypořádání jeho mezi-bankovních plateb účet v českých korunách (účet mezibankovního platebního styku). ČNB provádí příkazy k převedení finančních prostředků z účtů mezibankovního platebního styku na základě instrukcí účastníků.

© 2013 Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835